Kurumsal / Basım-Yayım / Türk Edebiyatında Peygamber Şiirleri Antolojisi

Türk Edebiyatında Peygamber Şiirleri Antolojisi

 

Türk Edebiyatında Peygamber Şiirleri

 "Bütün dünyada hiçbir peygambere,

hiçbir din veya doktrin müessesesine,

istisnasız hiçbir şahsa dair,

Hz. Peygamber'e olduğu kadar çeşitli şekil ve türlerde,

asırlar boyunca muhtelif eserler devamlı bir tarzda teşekkül etmemiştir."

(Âmil Çelebioğlu)

İslam sanatlarının ilham aldığı ve en önem verdiği kaynak şüphesiz Hz. Peygamber'dir. Şahsiyeti, hayatı, ahlakı gibi sayısız konuda hayatımızda tek rehber bildiğimiz bu Mahbûbü'l Âşıkîn'in sanat ifadesinde bir ilham konusu olması da sürecin doğal bir sonucudur. Bir sanat dalı olarak ele alınan edebiyat sahası ise, temel prensip olarak sanatların özü kabul edilmiştir. Bu bağlamda söylenebilir ki edebiyat, sahip olduğu bu özlülüğü ilahi kaynaktan (kelâm) almış ve bu sayede müteşekkil bir olgu haline dönüşmüştür. Edebiyatın bu sanatların var oluş meratibindeki önceliğinin temelinde ise şüphesiz Kur'ân-ı Kerîm'deki, "Biz Âdem'e esmâyı (isimleri, şeyler dünyasındaki anlamları) öğrettik" âyet-i kerimesinin mânâsı mündemiçtir. Buradan hareketle edebiyat denilen "kelâm" sahasında da İslam kültüründe bir ilham kaynağı olarak Hz. Peygamber'in bulunması son derece sevk-i tabiidendir. İslam medeniyeti içerisinde bir Peygamber edebiyatı gelişmesinde Türk-İslam edebiyatının ve dolayısıyla Türkçenin son derece önemli bir yere sahip olduğu muhakkaktır. Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde ve Kadimsanat Grubu'nun titiz çalışmaları sonucu hazırlanarak basılmış olan bu çalışma da Türk edebiyatındaki her türlü form ve biçimde yazılmış, konusu Peygamber olan şiirleri incelemeyi ve sonrasında şiirsel ve kronolojik biçimde bir antolojik derlemeyi amaç edinmiş en kapsamlı çalışmalardan biridir. Üç ciltten müteşekkil eser Yunus Emre, Vahyî, Şeyhülislâm Yahyâ Efendi, Şeyh Gâlib, Sezai Karakoç, Seyrânî, Recâîzâde Mahmûd Ekrem, Nurullah Genç, Niyazi-î Mısrî, Mustafa Necati Bursalı, Müştak Efendi, Muallim Naci, Mevlânâ Ceâleddin-i Rûmî, Leylâ Hanım, J. W. Von Goethe, İsmail Hakkı Bursevî, Hüsrev Hatemi, Fıtnat Hanım, Arif Nihat Asya, Âdile Sultan ve daha birçok ismi muhtevasında barındırmaktadır.